Ấn phẩm

Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ VPA/FLEGT

Hướng dẫn tổ chức hội thảo cung cấp thông tin liên quan đến FLEGT-VPA cho các doanh nghiệp

Cẩm nang: Hợp tác chiến lược trong hỗ trợ từ thiện và hỗ trợ cộng đồng

Kinh doanh tốt: Tạo lập giá trị cho cộng đồng và xã hội

Research on possibilities to integrate DRM training into ongoing training programs for businesses

Báo cáo đánh giá khả năng lồng ghép nội dung QLRRTT vào các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Báo cáo khảo sát và đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ƯPTT của các DNNVV các tỉnh miền Bắc năm 2014

Báo cáo khảo sát hợp tác công tư trong QLRRTT tại Nghệ An và thành phố Đà Nẵng

Khung kế hoạch hợp tác công tư về QLRRTT cho thành phố Đà Nẵng

Báo cáo đánh giá về tình trạng của các DNNVV về giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH thành phố Hải Phòng

Báo cáo đánh giá về tình trạng của các DNNVV về giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH thành phố Hải Phòng

 Báo cáo khảo sát và đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ƯPTT của các DNNVV các tỉnh miền Nam và ĐBSCL, năm 2013

Kỹ thuật gia cố nhà xưởng – Công trình

Cẩm nang: Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai

Cẩm nang: Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai

Cẩm nang: Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong QLRRTT

Cẩm nang: Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai

Cẩm nang: Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai (Dành cho doanh nghiệp)

Tài liệu hướng dẫn: Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn: Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp

Báo cáo: Đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó với thiên tai

Báo cáo: Đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó với thiên tai

Cẩm nang: An toàn trong thiên tai (Dành cho gia đình)

Tài liệu hướng dẫn giảng viên: Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp

Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai

Các ấn phẩm khác

Hỗ trợ học bổng học sinh và sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam

Tờ rơi giới thiệu về Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Tăng cường giáo dục di cư an toàn cho học sinh nhằm ngăn ngừa nạn buôn bán người,bóc lột sức lao động và các hình thức lạm dụng khác

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Việt Nam

Chương trình biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

Chương trình giáo dục môi trường

Dự án Xây dựng các tổ chức xã hội bền vững ở Việt Nam

Dự án nâng cao năng lực cung cấp thông tin về FLEGT cho hiệp hội và truyền thông