Posts Categorized / Các đối tác

Các đối tác

Posted Posted by admin in Các đối tác, Introduction     Comments Comments Off on Các đối tác
Dec
22

Các đối tác của CED

Các nhà tài trợ và đối tác quốc tế:

 1. EU-FAO FLEGT program.
 2. Global Fund for Women.
 3. IRISH AID/TAF.
 4. Merali Foundation.
 5. Microsoft
 6. Qu châu Á (TAF).
 7. Rufford Foundation.
 8. USAID.

Chương trình Giáo dục:

 1. Bo tàng Lch s Quc gia.
 2. Bo tàng M Thut Hà Ni.
 3. Bo tàng Ph n.
 4. Bo tàng thiên nhiên Vit nam, Vin Hàn Lâm Khoa hc và Công Ngh Vit nam.
 5. Đi hc Bách Khoa – Đi hc Đà Nng
 6. Đi hc Bách khoa – Đi hc Quc gia Tp. H Chí Minh
 7. Đi hc Công ngh – Đi hc Quc gia Hà Ni
 8. Đi hc Công ngh thông tin – Đi hc Quc gia Tp. H Chí Minh
 9.  Đi hc Công ngh Tp. H Chí Minh (Hutech)
 10. Đi hc Khoa hc – Đi hc Huế
 11. Đi Hc Quc Gia Hà Ni.
 12. Đi Hc Xây Dng Hà Ni.
 13. Trung tâm v tinh Quc gia, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit nam.
 14. Trường Đi hc An Giang
 15. Trường Đi hc Bách Khoa Hà Ni
 16. Trường Đi Hc Bách Khoa Hà Ni.
 17.  Trường Đi hc Cn Thơ
 18. Trường Đi hc Quc Gia Hà Ni
 19.  Trường Đi hc Xây Dng
 20.  Trường PTCS Hp Nht.
 21.  Trường PTCS Yên Sơn.
 22. Trường Thc Nghim.
 23.  Trường tiu hc Nghĩa Tân.
 24.  Vin Khoa hc và Giáo dc Vit Nam, B Giáo dc và Đào to.
 25.  Vin Sinh thái và tài Nguyên Sinh vt, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công Ngh Vit nam.
 26.  Vườn Quc Gia Ba Vì.
 27. Vườn Quc Gia Cúc Phương.
 28.  Vườn quc Gia Tam Đo.

Chương trình Phát triển

 1. Câu lc b doanh nhân sáng to.
 2. Câu lc b doanh nhân SIYB.
 3. Hip Hi Doanh nhân tr Vit Nam.
 4. Hip hi g và lâm sn Bình Đnh (fpabinhdinh).
 5. Hip hi g và lâm sn Vit Nam – Vietfores.
 6. Hip hi M ngh và Chế biến G TP. H Chí Minh (HAWA).
 7. Liên Minh Hp tác Xã thành ph Hi Phòng.
 8. Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng (LMHTX&DN).
 9. Phòng Thương mại và Công nghiệp chi nhánh Nghệ An.
 10. Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam chi nhánh min trung.
 11. Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam chi nhánh ti Thanh Hóa.
 12. Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam.
 13. Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (WV).
 14. Trung tâm Bi dưỡng và đào to doanh nghip Min Trung (NEDCEN)
 15. Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (DMC).
 16. Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai Đà Nẵng.
 17. Văn phòng Thường trc FLEGT và Lacey, Tng cc Lâm Nghip, B NN&PTNT.

Các cơ quan truyền thông

 1. Báo Công thương.
 2. Báo diễn đàn doanh nghiệp.
 3. Báo Pháp lut.
 4. Đài tiếng nói Vit Nam VOV.
 5. Đài truyn hình HN1.
 6. Đài Truyn hình Vit Nam VTV1.
 7. Đài truyền hình Việt Nam VTV6.
 8. Đài truyn hình VTC 11.
 9. Tp chí G Vit.
 10. Thi báo ngân hàng.
 11. Thi báo tài chính.