Posts Categorized / Tin tổng hợp

Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT)

Posted Posted by cedvn in Tin tổng hợp     Comments Comments Off on Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT)
Sep
5

Quá trình quản lý rủi ro thiên tai gồm ba giai đoạn chính:

Phòng ngừa: Các hoạt động chuẩn bị được tiến hành trước khi thiên tai xảy ra ;

Ứng phó: Những hoạt động tiến hành trong khi thiên tai xảy ra bao gồm cả công tác cứu trợ ;

Khắc phục hậu quả: các hoạt động tiến hành sau khi thiên tai xảy ra. read more