Sứ mệnh

Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, và nhân rộng các giải pháp đột phá để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực giáo dục và phát triển mà xã hội Việt Nam đang đối mặt.

Hỗ trợ giáo dục

CED đang tiến hành phát triển và thử nghiệm những phương pháp dạy và học mới cũng như cung cấp những dịch vụ tốt nhất và phản hồi tích cực cho cải cách giáo dục của Việt Nam. Các hoạt động cụ thể bao gồm:

  • Tiến hành nghiên cứu các cách tiếp cận giáo dục và đạo tạo tiên tiến trong khu vực và trên thế giới thích ứng với bối cảnh Việt Nam.
  • Xây dựng và thử nghiệm các chương trình giáo dục nhằm nâng cao phương thức dạy và học mới cho các trường học với sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan bên ngoài ngành giáo dục.
  • Xây dựng các chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo và chương trình giáo dục khoa học cho học sinh và sinh viên.
  • Tổ chức các chương trình trao đổi và tham quan học tập cho các nhà giáo dục, các trường học và sinh viên trong và ngoài nước.
  • Hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở Việt Nam và nước ngoài để nhân rộng các chương trình giáo dục đã thử nghiệm thành công.
  • Huy động các nguồn lực và tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp để xây dựng và triển khai các chương trình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam.
  • Tăng sự tham gia của phụ huynh và hỗ trợ của cộng đồng trong các hoạt động và chương trình của nhà trường.
  • Thu hút sự quan tâm và trao quyền cho các gia đình và cộng đồng để ủng hộ tất cả trẻ em.

Các sáng kiến phát triển

Cộng tác với hàng loạt đối tác từ khu vực công, đến khu vực tư nhân và khu vực phi lợi nhuận, chúng tôi xây dựng và thực hiện các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường mà hiện nay xã hội đang gặp phải. Các chương trình của CED tập trung vào quản trị, vận động chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng ở địa phương tiến hành trao đổi, chia sẻ các thực tiễn tốt để giải quyết các vấn đề như: bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai, di cư và buôn bán người. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của CED trong lĩnh vực giáo dục, các sáng kiến và chương trình phát triển đều có mảng giáo dục, tập trung cung cấp kiến thức, đào tạo kỹ năng cho cộng đồng nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và có tác động lâu dài đối với cộng đồng.

CED cũng thúc đẩy mạng lưới các chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá, nghiên cứu, và điều tra cho các sáng kiến phát triển do các tổ chức khác thực hiện.