HỢP TÁC QUỐC TẾ

  • Tổ chức và thực hiện các chương trình trao đổi trong Việt Nam và giữa Việt Nam với các nước về chuyên môn, nghề nghiệp (tham quan, học tập, chương trình tình nguyện, trao đổi văn hóa cho các cơ quan và tổ chức);
  • Chương trình hợp tác giữa các tổ chức giáo dục (xây dựng và thực hiện các chương trình trao đổi và liên kết giáo dục giữa các trường và các trường Đại học Việt Nam và các nước);
  • Phối hợp tổ chức các cuộc thi khoa học và các cuộc thi sáng tạo quốc tế và khu vực.