Ts. Nguyễn Thị Thu – Tư vấn độc lập

Email: tvnguyenthu@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thu đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, nông nghiệp và môi trường tại Việt Nam. Hiện tại và Thu là tư vấn độc lập, chuyên về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn, lập kế hoạch có sự tham gia, và quản lý rủi ro thiên tai. Bà Thu có hơn 20 năm làm giảng viên tại Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ năm 1995-2000, bà là giảng viên dạy những môn liên quan đến khuyến nông và phát triển cộng đồng. Trước khi tham gia giảng dạy tại Khoa Khuyến nông và Phát triển Nông thôn, bà Thu đã dạy về hệ thống canh tác nông nghiệp của Trường Đại học Nông nghiệp 2. Bà Thu là chuyên gia đào tạo và chuyên gia đánh giá, thực hiện rất nhiều chương trình đạo tạo, đánh giá cho nhiều dự án phát triển cộng đồng và nông thôn ở Việt Nam.

Bà có bằng Tiến sỹ ngành Nông nghiệp của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam năm 1994; Cử nhân ngành Nông nghiệp của Trường Đại học Nông nghiệp số 2 Việt Nam năm 1976.