Ông Nguyễn Tiến Thành – Cán bộ chương trình: môi trường và công nghệ – thông tin – truyền thông, Cử nhân Khoa học môi trường

Email: thanhnt@ced.edu.vn

Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, môi trường, giáo dục tại Việt Nam. Ông có chuyên môn trong việc thiết kế, phân tích, tiến hành liên quan đến khoa học môi trường, giáo dục và truyền thông. Với niềm đam mê lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông tham gia quản lý các trang web của dự án, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT của CED và cung cấp hỗ trợ CNTT nội bộ cho văn phòng CED khi cần. Ông cũng chịu trách nhiệm chụp ảnh và thiết kế các sản phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông cho các dự án của Trung tâm. Ngoài ra, ông chịu rách nhiệm phân tích, đánh giá dữ liệu cho các báo cáo và ấn phẩm của dự án. Trong những năm gần đây ông đã tham gia trong các dự án: Tăng cường hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu của cộng đồng Việt Nam; Nâng cao nhận thức về từ thiện cho doanh nghiệp tại Việt Nam; Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa EU và Việt Nam (FLEGT), Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình đàm phán VPA, phát triển một mạng lưới xã hội dân sự bền vững trong VPA và trong các hoạt động khác, Học tập và quan sát vì môi trường toàn cầu (GLOBE). Đặc biệt trong dự án GLOBE ông là giảng viên cho chương trình Quan sát lập bản đồ môi trường sống của muỗi.

Ông Thành có bằng Cử nhân Khoa học Môi trường tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, bắt đầu làm việc cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) từ năm 2014. Ông Thanh là người tiếp thu nhanh, mong muốn tiếp thu kiến ​​thức liên quan đến lĩnh vực môi trường. Ông đã có kinh nghiệm, tham gia vào trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường từ khi còn là sinh viên.