Nguyễn Tiến Thành

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Nguyễn Tiến Thành
Dec
23

Ông Nguyễn Tiến Thành – Cán bộ truyền thông – Giáo dục môi trường

Email: thanhnt@ced.edu.vn, ĐT: (04) 3562 7494 (121)

Nguyen-Tien-ThanhÔng Nguyễn Tiến Thành tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (tháng 7 năm 2014), bắt đầu làm việc tại Trung tâm từ tháng 8 năm 2014. Trong thời gian học ở trường, đã từng tham gia các hoạt động nghiên cứu thực địa về môi trường như: Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mương Đào Nguyền; Nghiên cứu hiện trạng nước thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp quả lý tại xã Quyết Tiến. Luôn sẵn sàng học hỏi và có khả năng tiếp thu nhanh, có hiểu biết và các kiến thức liên quan đến ngành môi trường, với cương vị Cán bộ truyền thông – Giáo dục môi trường của Trung tâm, ông có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các chương trình truyền thông, cập nhật và quản lý các website dự án và fanpage của Trung tâm. Ngoài ra, ông Thành cũng tham gia thiết kế và trực tiếp tiến hành các hoạt động giáo dục thực địa, sáng tạo và trải nghiệm.