Ấn phẩm

Posted Posted by admin in Publications, Tài liệu     Comments Comments Off on Ấn phẩm
Dec
22

Ấn phẩm

Kỹ thuật gia cố nhà xưởng – Công trình Cẩm nang: Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai Cẩm nang: Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai
Kỹ thuật gia cố nhà xưởng – Công trình Cẩm nang: Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai
Cẩm nang: Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai
 Cẩm nang: Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai - Dành cho doanh nghiệp  Tài liệu hướng dẫn: Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp  Báo cáo: Đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó với thiên tai
Cẩm nang: Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai (Dành cho doanh nghiệp) Tài liệu hướng dẫn: Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Báo cáo: Đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó với thiên tai
 Cẩm nang: An toàn trong thiên tai - Dành cho gia đình  Tài liệu hướng dẫn: Quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp  Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp
Cẩm nang: An toàn trong thiên tai (Dành cho gia đình)
Tài liệu hướng dẫn: Quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp
 Doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai  Báo cáo Khảo sát: Trách nhiệm xã hội trong quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam 	Báo cáo khảo sát và đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó thiên tai của các DNNVV các tỉnh miền Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long, năm 2013
Doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai
 Báo cáo Khảo sát: Trách nhiệm xã hội trong quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam  Báo cáo khảo sát và đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó thiên tai của các DNNVV các tỉnh miền Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long, năm 2013
Báo cáo đánh giá khả năng lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam Bao_cao_khao_sat_qlrrtt_mien_bac BC_hop_tac_cong_tu_NA_DN
Báo cáo đánh giá khả năng lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam Báo cáo khảo sát và đánh giá mức độ rủi ro và khả năng ứng phó thiên tai của các DNNVV các tỉnh miền Bắc năm 2014 Báo cáo khảo sát hợp tác công tư tại Nghệ An và thành phố Đà Nẵng
De_xuat_CT_hop_tac_cong_tu_da_nang  BC_muc_do_san_sang_cua_DN_Hai_phong
Khung kế hoạch hợp tác công tư cho thành phố Đà Nẵng  Báo cáo đánh giá về tình trạng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng

 

Các ấn phẩm khác

 Hỗ trợ học bổng học sinh và sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam
 Trung tâm giáo dục và phát triển
 Tăng cường giáo dục Di cư an toàn học học sinh
Hỗ trợ học bổng học sinh và sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam Trung tâm Giáo dục và Phát triển Tăng cường giáo dục di cư an toàn cho học sinh nhằm ngăn ngừa nạn buôn bán người,bóc lột sức lao động và các hình thức lạm dụng khác
 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Việt Nam
 Chương trình biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
 Chương trình giáo dục môi trường
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Việt Nam
Chương trình biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
Chương trình giáo dục môi trường
Du an tang cuong hieu biet va ho tro cong dong chien luoc cho doanh nghiep VN
Du an nang cao nang luc cung cap thong tin ve FLEGT CED
Dự án Xây dựng các tổ chức xã hội bền vững ở Việt Nam Dự án nâng cao năng lực cung cấp thông tin về FLEGT cho hiệp hội và truyền thông