Tô Đình Mai

Posted Posted by admin in Bio Staff     Comments Comments Off on Tô Đình Mai
Dec
23

Tô Đình Mai – Cố vấn lâm nghiệp

Email:

Ông Mai có hơn 50 năm kin nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, nghiên cứu và xây dựng chính sách. Ông đang là cố vấn lâm nghiệp cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED). Ông đã từng là Giáo viên Trường Trung cấp  nông lâm trung ương; Trưỏng phòng kỹ thuật Công ty Lâm Nghiệp Sông Hiếu, Bộ Lâm Nghiệp; Trưởng nhóm Nhóm đổi mới các doanh nghiệp lâm nghiệp của nhà nước; Chuyên gia cao cấp Vụ chính sách, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn chính Dự án nâng cao khả năng quản lý  vùng đuợc bảo vệ Tại Việt Nam; Nhân viên tư vấn Dự án REFAS, Chủ nhiệm dự án Dự án thiết kế chương trình hành động để kiểm sát buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam dến năm 2010; Tư vấn Dự án  MARD-DANIDA Water SPS, (Chiến lược cấp nước và vệ sinh nông thôn); Giám đốc Trung tâm môi trường và phát triển cộng đồng.

Ông có bằng cử nhân Đại học Nông nghiệp I (1964), Cử nhân Đại học kinh tế quốc dân (1976).