Ông Vũ Anh Minh – – Phó giám đốc Truyền thông, Giáo dục và Công nghệ thông tin

Email: minhva@ced.edu.vn

Mr. Vu Anh Minh - Deputy Director on Communications, Education and Information technology

Ông Vũ Anh Minh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong truyền thông, giáo dục và công nghệ thông tin. Ông hiện là Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển, phụ trách thiết kế thực hiện các dự án nghiên cứu, truyền thông, đặc biệt là các dự án ứng dụng Công nghệ Thông tin (ICT) trong lĩnh vực phát triển và lĩnh vực đào tạo. Ông Minh là chuyên gia công nghệ thông tin, phụ trách toàn bộ các hoạt động thông tin, truyền thông và công nghệ áp dụng trong các sáng kiến mà CED đang thực hiện. Ông Minh từng là chuyên gia công nghệ thông tin của nhiều dự án phát triển, đã thiết kế và quản trị nhiều website cũng như đã thực hiện nhiều chương trình giáo dục tương tác cho các đối tác như World Bank Vietnam, Đại học Đà nẵng, JICA, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ông có bằng thạc sỹ Viễn thông của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2000), bằng cử nhân Viễn thông của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (1992).